بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره نه ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/11/15
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/11/15
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق زمین و ساختمان شمال غرب برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 98 1398/08/14
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق زمین و ساختمان شمال غرب برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 98 1398/08/14
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق زمین و ساختمان شمال غرب برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/05/15
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برای دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/05/14
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 صندوق زمین ساختمان شمال غرب 1398/02/14
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1397/12/29 صندوق زمین ساختمان شمال غرب 1398/02/14
صورتهای مالی حسابرسی شده 9ماهه منتهی به 1397/09/30 صندوق زمین ساختمان شمال غرب 1397/11/21
صورتهای مالی حسابرسی نشده 9ماهه منتهی به 1397/09/30 صندوق زمین ساختمان شمال غرب 1397/11/16
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31 صندوق زمین ساختمان شمال غرب 1397/08/14
صورتهای مالی منتهی به 1397/06/31 صندوق زمین ساختمان شمال غرب قبل از تائید حسابرس 1397/08/05
صورتهای مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/05/14
صورتهای مالی سال 1396 صندوق زمین و ساختمان شمال غرب 1397/02/15
صورتهای مالی سال 1396 صندوق زمین ساختمان شمال غرب قبل از تائید حسابرس 1397/02/09
صورت مالی میان دوره ای منتهی به 30 آذر ماه 96 1396/11/17
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 96/06/31 1396/08/14
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 96/06/31 1396/08/13
صورت های مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/15
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی 1395/12/30 1396/03/24
گزارش صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفندماه 1395 1396/02/13
صورتهای مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به 1395/09/30 تائید شده 1396/01/17
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره میانی نه ماهه منتهی به 1395/09/30 1395/11/16
گزارش حسابرس به همراه صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1395/06/31 1395/08/15
گزارش صورت مالی حسابرسی شده منتهی به دوره 1394/12/29 1395/02/12