اعضای هیات مدیره

به استناد مصوبه جلسه هیأت مدیره مورخ 1397/05/02 صندوق، اسامی اعضاي هیأت مدیره و نمایندگان آتی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف نام عضو حقوقی هیات مدیره شماره ثبت عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت مدرک تحصیلی
1
شرکت مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان 397933 روزبه ظهیری هاشمی 0067336711 رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد
2 شرکت گروه سرمایه گذاري مسکن 78828 محمد مهدي نادری نورعینی 0074724843 نایب رئیس هیأت مدیره دکترا
3 شرکت سرمایه گذاري مسکن البرز 313373 سید مسعود مروج جهرمی 2471039928 عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد
4 شرکت سرمایه گذاري مسکن شمالغرب 19295 فرهاد یاسمی 1378911563 عضو هیأت مدیره دکترا
5 شرکت پارس مسکن سامان 327886 مهدی شهریاری 0491702493 عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد