مشخصات مدیر ساخت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب

سمت نام  شماره ثبت  شناسه ملی کد اقتصادی محل ثبت
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب 19295 10200248803 411165659986 تبریز

مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده محل اقامت
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
900,000,000,000 900,000,000,000 تبریز، کوی ولیعصر, نبش خیابان توانیر، شماره1/6

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
عباسعلی مینایی رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز
2 سیروس آیدین نایب رئیس هیات مدیره شرکت پارس مسکن سامان
3 امیر رنجبریان عضو هیات مدیره   گروه سرمایه گذاری مسکن
4 یعقوب هوشیار  عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
5 فرهاد یاسمی مدیر عامل و عضو هیان مدیره شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن 75