مشخصات متولی

سمت نام شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی محل ثبت
متولی
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
397933
10320481822 411378474416 تهران

مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده  سرمایه پرداخت شده محل اقامت
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
55,000,000,000 ريال
55,000,000,000 ريال تهران، کوی نصر، خیابان بلوچستان، کوچه البرز، پلاک9

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
علی اکبر امین تفرشی رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
2 رسول سعدی نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ
3 مجتبی کباری عضو هیات مدیره   شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد
4 هادی جمالیان عضو هیات مدیره --
5 احمد پویان فر مدیر عامل و عضو هیات مدیره --

مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
شرکت سرمیه گذاری پارس آریان 55
2 احمد پویان فر 20
3 شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد 19
4 هادی جمالیان 5